Grain Haiku // Yuko Nagai

By Lola,

 

Grain Haiku