Grain Haiku // Yuko Nagai

By : Lola

 

Grain Haiku